25 May
25May

הנה לכם מספר אפשרויות לצבוע את החדר בשני צבעים:


חצאי קיר - צובעים את הקיר מרצפה עד גובה 120 בצבע אחד ומעל (עד התקרה) בצבע אחר


קיר אחד צבוע בצבע שונה מרצפה לתקרה וכל שאר הקירות כולל התקרה בצבע אחר


משולשים בשלושה - ארבעה צבעים שוניםהערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.